EHO PODPORNICA

Evangeličanska humanitarna organizacija – Podpornica (EHO – Podpornica) je cerkvena dobrodelna organizacija, ki uresničuje diakonično delo Cerkve. S tem nudi pomoč posameznikom ali njihovim družinam pri premagovanju socialnih stisk ter jim omogoča bolj kakovosten način življenja. Izvajajo se 3 humanitarni programi:
● Mobilna diakonija
● Pomoč v stiski
● Pomoč otrokom in mladostnikom

Poslanstvo in cilj naše organizacije je nudenje neposredne nujne pomoči uporabnikom ter ozaveščanje strokovne in laične javnosti. Pri delu nas vodijo vrednote solidarnosti in socialne pravičnosti ter načela krščanskega etičnega prepričanja, da sta vera in ljubezen do sočloveka neločljivo povezana.
EHO – Podpornica deluje v javnem interesu, kar pomeni, da deluje za dobrobit vseh uporabnikov in njihovih družin ne glede na njihovo versko ali drugo pripadnost.
Geslo in vodilo delovanja organizacije je biblični odlomek iz Pisma apostola Pavla Galačanom: “Nosite bremena drug drugemu in tako boste izpolnili Kristusovo postavo.” (6,2)

MOBILNA DIAKONIJA

1. Namen in cilji programa

S programom Mobilne diakonije pomagamo uporabnikom k izboljšanju vrednot življenja in bivanja v smislu zmanjševanja socialne in zdravstvene ogroženosti. Pomagamo ostarelim, osamljenim, bolnim in invalidnim osebam, socialno ogroženim ter obrobnim skupinam prebivalstva na njihovem domu oziroma na terenu. S tem programom poskušamo zajeti predvsem tiste ljudi, ki si sami zaradi različnih vzrokov ne morejo ali ne zmorejo pomagati in potrebujejo tovrstno pomoč na domu oziroma na terenu.

2. Vsebina in aktivnosti programa

– dnevna brezplačna oskrba in dostava toplega obroka prehrane; po potrebi nudimo uporabnikom tudi oskrbo in dostavo dietne hrane pri različnih boleznih;
– plačevanje položnic in računov (npr. elektrika, voda, kurjava, stanovanjski stroški, itd.);
– nudenje enkratne denarne pomoči pri elementarnih in drugih nesrečah ter v večjih stiskah;
– dostava in razdelitev paketov s prehrambenimi artikli socialno šibkim uporabnikom;
– finančna pomoč pri rekreaciji socialno šibkih uporabnikov;
– brezplačna izposoja in dostava negovalnih bolniških postelj imobilnim in neozdravljivo bolnim uporabnikom;
– brezplačna izposoja, dostava in oskrba s toaletnimi in ortopedskimi pripomočki;
– brezplačni prevozi uporabnikov k zdravniku;
– pomoč na domu pri malih gospodinjskih opravilih;
– zbiranje in razdelitev oblačil, obutve in ostalega humanitarnega materiala;
– organiziranje družabnih srečanj za uporabnike;
– prirejanje shodov s ciljem zagovorništva za dostojanstvo uporabnikov ter ozaveščanje, spodbujanje in izobraževanje prostovoljcev za pomoč pri nudenju tovrstne pomoči uporabnikom, ki so organizirani predvsem po naših cerkvenih občinah, kjer se vrši humanitarna dejavnost.

POMOČ V STISKI

1. Namen in cilji programa

Namen programa je nudenje različnih oblik neposredne materialne, finančne in svetovalne pomoči družinam in posameznikom, ki so socialno in odvisnostno ogroženi. Cilj programa je uresničevanje humanitarnih ciljev in izboljšanje življenjske situacije uporabnikov, da čim prej in s čim manjšimi posledicami prebrodijo pomanjkanje in telesno ter duševno izgubo in ponovno zaživijo človeka vredno življenje. S tem programom pomagamo uporabnikom pri zmanjševanju njihove socialne ogroženosti in družbene izključenosti. Uporabnikom nudimo tudi enkratno finančno pomoč pri elementarnih in drugih nesrečah pri ponovni zagotovitvi nujnih življenjskih potrebščin, ki so jih izgubili pri teh nesrečah.

2. VSEBINA IN AKTIVNOSTI PROGRAMA

– plačevanje položnic in računov (npr. elektrika, stanovanjski stroški, kurjava, voda itd.);
– nabava in razdelitev paketov s prehrambnimi in higienskimi artikli;
– zbiranje in razdelitev oblačil, obutve in ostalega humanitarnega materiala;
– organiziranje srečanj za uporabnike;
– nudenje denarne pomoči (večja stiska, pri elementarnih in drugih nesrečah);
– posvetovalna pomoč ljudem, ki so ostali brez zaposlitve ali zaradi drugih vzrokov trpijo duševne stiske.

POMOČ OTROKOM IN MLADOSTNIKOM

1. Namen in cilji programa

Program je namenjen nudenju materialne, finančne in svetovalne pomoči otrokom in mladostnikom, ki živijo v slabih socialnih razmerah, brez staršev, v nefunkcionalnih družinah, kjer so prisotne razne oblike zasvojenosti ter otrokom in mladostnikom s posebnimi potrebami.
Cilj programa je izboljšanje materialnega stanja otrok in mladostnikov, ki izhajajo iz socialno šibkih družin, kakor tudi preprečevanje psihosocialnih posledic materialnega pomanjkanja. Eden izmed ciljev programa je tudi preprečevanje izločenosti otrok in mladostnikov iz okolja, v katerem živijo oziroma se izobražujejo.

2. Vsebina in aktivnosti programa

– plačevanje šolskih potrebščin;
– pomoč pri kritju kosil, obšolskih dejavnosti in drugih stroškov, povezanih z izobraževanjem otrok in mladostnikov (prevozi);
– finančna pomoč pri rekreaciji socialno šibkim otrokom in mladostnikom ter otrokom s posebnimi potrebami;
– zbiranje in razdelitev oblačil, obutve in ostalega humanitarnega materiala;
– nudenje finančne pomoči za bolne in invalidne otroke, mladostnike;
– nudenje finančne pomoči v večjih socialnih stiskah otrok in mladostnikov;
– organiziranje delavnic, srečanj in obdarovanj;
– organiziranje letovanj in taborov.

 

Kontakt:
Peter Andrejčák, predsednik                                        Jože Rituper
GSM: +386 (0)31 328 005                                               GSM: +386 (0)41 705 003
E-mail: peterandrejcak@gmail.com                            E-mail: rituper.joze@gmail.com

Transakcijski račun EHO – Podpornica:
SI56 0249 6008 9536 543 (odprt pri NLB d.d.)